ثبت تخلفات و شکایات

  • ایمیلی که با آن در بازار ثبت نام کرده اید
  • شما میتوانید هر بخش را برای حل مشکل خود انتخاب کنید
  • لطفا نام فروشگاه مربوط که از آن شکایت دارید را ذکر بفرمایید
  • پیام شکایت تخلف یا راهنمایی مربوطه را وارد کنید
  •