ثبت نام و تبدیل به فروشنده

به حساب فروشنده به روزرسانی کنید

http://zipkala.com/store/

برای ایجاد فروشگاه و تبدیل به فروشنده در مرحله اول باید در فرم ثبت نام اصلی سایت در گوشه سمت چپ سایت بالا ثبت نام کنید